Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu

O PROJEKCIE

Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu

BEZPIECZNA PRACA
Punkt Weryfikacji Ofert Pracy

Polacy znajdują się obecnie w pierwszej piątce ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii. Armia Zbawienia (ang. The Salvation Army) prowadzi na Wyspach liczne schroniska dla ofiar współczesnego niewolnictwa. W związku ze swoją obecnością w Polce, postanowiła stworzyć projekt prewencyjny, którego celem jest zmiejszenie liczby ofiar wśród Polaków.

Głównym celem projektu jest praktyczna pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego i stabilnego zatrudnienia, a także podnoszenie świadomości wśród mieszkańców Polski. Projekt dzieli się na dwie części:

PUNKT WERYFIKACJI OFERT PRACY

Każdy może bezpłatnie skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy. Naszym głównym zadaniem jest oszacowanie ryzyka ofert pracy bądź konkretnego pracodawcy pod względem bezpieczeństwa oraz uczciwości. Jeśli klient decyduje się podjąc pracę zagranicą, przygotowujemy go do wyjazdu informując o obowiązkach i prawach przysługujących w danym kraju oraz oferujemy kontakty mogące pomóc w różnych sytuacjach. Utrzymujemy kontak z takimi osobami i pomagamy zapewnić bezpieczeństwo. Dzięki obecności Armii Zbawienia w całej Europie, a także poza nią, możemy podjąć wspólne działania niezależnie od miejsca.

WSPARCIE NA RYNKU PRACY DLA OSÓB, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY WSPÓŁCZESNEGO NIEWOLNICTWA

Osoby, które zostały poszkodowane procedem handlu ludźmi mogą skorzystać z naszego wsparcia w powrocie na rynek pracy. Oferujemy różnorodne wsparcie związane z życiem zawodowym, jak pomoc w poszukiwaniu pracy, pisanie CV, przygotowanie do rozmów i inne zależnie od indywidualnych potrzeb klienta.


FUNDATOR

The Salvation Army International Projects Office

Internationa Project Office (The Salvation Army)
https://www.salvationarmy.org.uk/id

Naszym fundatorem jest Biuro Projektów Międzynarodowych Armii Zbawienia Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii (ang. The International Projects Office of The Salvation Army's United Kingdom Territory with The Republic of Ireland).

 

ARMIA ZBAWIENIA - WIELKA BRYTANIA

The Salvation Army

Armia Zbawienia, Wielka Brytania
https://www.salvationarmy.org.uk/human-trafficking

We współpracy z partneremi Armia Zbawienia (The Salvation Army) realizuje kontrakt rządowy w Wielkiej Brytanii, którego głównym celem jest pomoc dorosłym ofiarom handlu ludżmi w Anglii i Walii. Prowadzi też schroniska dla ofiar współczesnego niewolnictwa, w których zapewnia:

 •      Pomoc materialną
 •      Dostęp do pomocy psychologicznej
 •      Dostęp do pomocy prawnej
 •      Poradnictwo
 •      Leczenie
 •      Edukację dla dzieci ofiar
 •      Usługi tłumaczeniowe
PRACA PRZYMUSOWA

PRACA PRZYMUSOWA - DEFINICJA

Definicja ,,pracy przymusowej” zawarta w Konwencji MOP Nr 29 dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej (1930r) określa ją jako „wszelką pracę lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie.”

Należy pamiętać, że określenie „dobrowolnie” w powyższej definicji oznacza, że podczas trwania procesu rekrutacji oraz stosunku pracy powinno mieć miejsce dobrowolne i oparte na informacji porozumienie stron. W przypadku gdy pracodawca lub osoba rekrutowana na stanowisko stosowali nieuczciwe praktyki lub przymus, nie może być mowy o porozumieniu.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zaproponowała sześć głównych wyznaczników pracy przymusowej:

 • Przemoc fizyczna, w tym przemoc seksualna

 • Ograniczenie swobody przemieszczania się

 • Groźby

 • Związanie długiem i inne formy zniewolenia

 • Zatrzymywanie wynagrodzenia lub niewypłacanie go

 • Zatrzymywanie dokumentów tożsamości.

 • Niegodne warunki mieszkalne

PRACA PRZYMUSOWA - LICZBY

Według badań Międzynarodowej Organizacji Pracy suma zysków otrzymywanych z pracy przymusowej to 150,2 mld USD rocznie, w tym 46,9 mld USD przypada na kraje rozwinięte i Unię Europejską.

Według raportu „Trafficking in Persons Report 2016” stworzonego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych (odpowiednik ministerstwa spraw zagranicznych w innych krajach) najwięcej ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii to obywatele Albanii, Wietnamu, Nigerii, Rumuni i Polski. Dodatkowo według danych UKHTC aż 87% polskich ofiar jest wykorzystywanych w Wielkiej Brytanii do pracy przymusowej.

Ofiary tej formy handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii wykorzystywane są głównie w rolnictwie, uprawie konopi, budownictwie, przetwarzaniu żywności, fabrykach, pomocy domowej, salonach paznokci, usługach gastronomicznych, myjniach samochodowych oraz na łodziach rybackich.

PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI

WARSZTATY W SZKOŁACH

Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu

W maju i czerwcu 2017 przeprowadziliśmy warsztaty w czterech szkołach na terenie Warszawy na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu.

W warsztatach wzięły udział najstarsze klasy zawodowe, techniczne, a także ogólnokształcące z Zespołu Szkół Nr 11 (Praga Płn.), Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego (Targówek), Zespołu Szkół Nr 34 (Targówek) oraz Zespołu Szkół nr 31 (Żoliborz).

Łącznie 208 uczniów miało okazję uczestniczyć w 45 minutowych warsztatach, których głównym celem było uświadomienie zagrożeń związanych z współczesnym niewolnictwem oraz  przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi potrzebnych do zminimalizowania tych zagrożeń. Warsztaty miały charakter interaktywny, uczniowie byli podzieleni na grupy i mieli okazję wziąć aktywny udział w historii, która mogłaby przytrafić się każdemu z nas.

Spośród 194 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych – 184 uczestników uznało warsztaty za przydatne. Czekamy z niecierpliwością na następny rok szkolny.

AKCJE I WYDARZENIA

Targ Niewolników

26 maja 2017 roku przeprowadziliśmy dwie akcje uliczne pod nazwą „Targ Niewolników”. Miały one miejsce w pobliżu Galerii Wileńskiej oraz Galerii Złote Tarasy w Warszawie. Aktor występujący w roli „handlarza ludźmi” sprzedawał, ometkowane niczym towar, osoby zaangażowane w akcję. Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi przechodniów na problem współczesnego niewolnictwa, które czyni człowieka produktem o określonej wartości, przynoszącym różne zyski.  Człowiek staje się żywym towarem, który można kupić oraz sprzedać. Współczesne niewolnictwo przybiera różnorakie formy, jak np. praca przymusowa, przymuszanie do popełniania przestępstw czy handel ludźmi. Obecnie organizacje antyniewolnicze szacują liczbę niewolników na 27 mln w skali światowej.

Podczas akcji przechodnie otrzymywali ulotki informacyjne „Bezpieczna Praca”, a także ulotki zawierające informacje o działalności naszego bezpłatnego Punktu Weryfikacji Ofert Pracy. Każdy zainteresowany miał także możliwość porozmawiania z pracownikami Punktu.

 

RAPORTY
INNI O NAS

Poloniusz.pl
Globalna platforma ogłoszeniowa dotycząca głównie pracy za granicą.
http://www.poloniusz.pl/artykuly/praca-przymusowa-polakow-liczby/

 

Wyborcza.pl
"Handel ludźmi kwitnie. Jak dajemy się przehandlować za 1700 euro"
http://wyborcza.pl/7,155287,22082299,handel-ludzmi-kwitnie-jak-dajemy-sie-przehandlowac-za-1700.html

 

handelludźmi.eu
Potral o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi prowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
http://handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6908,Planujesz-podjac-prace-w-Polsce-lub-za-granica-Mozesz-skorzystac-z-bezplatnych-k.html

 

wHolandii.pl
Strona z informacjmi dla migrantów mieszkający w Holandii powstała z inicjatywy Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie
http://wholandii.pl/wazne-instytucje

 

Stowarzyszenie Po MOC (Association Po MOC)
Stowarzyszenie pomagające kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami oraz ich rodzinom.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1480267585369464&id=116591585070411

 

ZESPÓŁ

Joanna Trela
Kierowniczka Projektu Przeciwdziałania
Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu
Anti Human Trafficking Project Developer
PolskiEnglish inquiries +48 609 849 494
joanna.trela@armia-zbawienia.pl

Justyna Kuzar
Asystentka Projektu Przeciwdziałania
Handlowi Ludźmi i Współczesnemu Niewolnictwu
justyna.kuzar@armia-zbawienia.pl