Oświadczenie osoby zainteresowanej uzyskaniem wsparcia

1) Przyjmuję do wiadomości, że Pracownicy Punktu Weryfikacji Ofert Pracy mogą udzielić następującej pomocy:

a) Konsultacja

  • sprawdzenie rzetelności oraz wiarygodności konkretnych ofert pracy za pomocą dostępnych sposobów czy kontaktów z organizacjami mogącymi posiadać konkretne informacje na temat pracodawcy/agencji 
  • oszacowanie ryzyka oferty czy umowy o pracę pod względem jej legalności oraz rzetelności 
  • wyszukiwanie wszelkich dostępnych informacji o firmie/agencji mogących pomóc podjąć klientowi decyzję 
  • przedstawienie klientom wszelkich zebranych danych i udzielenie konsultacji, co do podjęcia danej pracy 
  • w razie podjęcia przez klienta pracy, mimo oszacowanego wysokiego stopnia ryzyka oferty/umowy, pracownicy Punktu utrzymują z klientem umowny kontakt (w Polsce czy zagranicą) 
  • w razie wyjazdu za granicę klient otrzyma wszelkie, uznane przez pracowników Punktu za pomocne, informacje na temat pracy w danym kraju oraz miejsc, gdzie można uzyskać pomoc

2)

Przyjmuję do wiadomości, że udzielana przez Punkt Weryfikacji Ofert Pracy porada ma charakter konsultacyjny, a jej celem jest wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności oraz wskazanie możliwych dróg postępowania w sprawie, a Klient sam podejmuje decyzję o nadaniu biegu w swojej sprawie. Jeżeli wskutek opinii lub jej braku powstała szkoda, to z wyjątkiem jej umyślnego wyrządzenia, odpowiedzialność odszkodowawcza Punktu Weryfikacji Ofert Pracy i jego pracowników jest wyłączona.


3)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z usług PWOP przez Administratora danych: Armia Zbawienia w RP, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa, w celu prowadzenia i dokumentacji działań związanych z weryfikacją mojej oferty pracy, przesyłania mi materiałów informacyjnych i kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z moim planowanym wyjazdem zagranicznym oraz w celach statystycznych [na podstawie art. 6 pkt.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz Ustawy z dnia 10 Maja 2018 r. o ochronie danych osobowych].

4) Administrator poinformował mnie:

a) o prawie dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także o prawie do wniesienia sprzeciwu, oraz o innych uprawnieniach w tym zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

b) o tym, że w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

c) o tym, że, moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, mogą jednak być przechowywane zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak poza nią;

d) o tym, że okres przetwarzania moich danych osobowych wynosi 5 lat. Może on jednak ulec skróceniu w przypadku zakończenia działalności Armii Zbawienia w RP

5)

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych odpowiednim organizacjom lub instytucjom w sytuacji zagrożenia mojego życia, zdrowia lub wolności.

6)

Moje dane osobowe nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami określonymi w treści oświadczenia.

7)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją o zasadach korzystania z usług.
 
Ponadto zostałem poinformowana/y, że złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udzielenia konsultacji.  

8)

Wszystkie usługi weryfikacji pracy są dla klientów bezpłatne

PUNKT WERYFIKACJI OFERT PRACY
Armia Zbawienia w RP, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa

Tel.: 727 55 44 33
Email: weryfikacja.pracy@armia-zbawienia.pl