ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Wspomnienie Reformacji

'Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek."

Gal. 2, 16


Data 31 października 1517 roku na stałe wpisała się w historii kościoła powszechnego, rozpoczynając proces odnowy kościoła, wobec doktrynalnych i moralnych nadużyć rzymskiego katolicyzmu. Akt przybicia na drzwiach kościoła 95 tez przez Marcina Lutra w Wittenberdze, to symboliczny akt powstania protestantyzmu. Sprzeciw Lutra wobec odpustowych praktyk na podstawie których, otrzymywano odpuszczenie grzechów, trafił na podatny grunt. Doktryna o odpustach, czyli przebaczenie grzechów za pieniądze, stanowiła jawne naruszenie biblijnego fundamentu wiary. 

Tezy Marcina Lutra dotykały wielu doktrynalnych błędów, które nie posiadały biblijnego uzasadnienia, a które były wytworem katolickiej teologii spekulatywnej. Niewątpliwie jednym z najgorszych błędów teologicznych była doktryna o zbawieniu z uczynków. I głównie przeciw tej doktrynie wystąpił Marcin Luter, wydobywając fundamentalna naukę o zbawieniu z łaski przez wiarę i wyłącznie z łaski "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was; Boży to dar. Nie z uczynków, aby się nie chlubił." Efezjan 2, 8-9. Trwanie na stanowisku biblijnym i wezwanie  do przebudowy założeń doktrynalnych spotkało się ze sprzeciwem ze strony hierarchów katolickich. Stało się to powodem nałożenia na Lutra ekskomuniki, która miała miejsce w 1521 roku. Na mocy dekretu cesarza Karola V, Luter stał się banitą, ale dzięki uprzejmości Fryderyka V księcia saskiego, znalazł schronienie w Wartburgu. Od tej chwili nastąpił niesamowity rozwój protestantyzmu, który objął niemal całą Europę. Sformułowane przez ruch reformacyjny zasady protestantyzmu w postaci pięciu zasad, stanowią. jego główne założenia. Oto one:

  • sola scriptura - jedynie pismo
  • sola fide - jedynie wiara
  • sola gratia - jedynie laska
  • solus Christus - jedynie Chrystus
  • soli Deo gloria - jedynie chwała Boża

To krótkie wspomnienie o Reformacji i jej bohaterskim autorze Marcinie Lutrze w 515 rocznicę jej powstania, niech będzie wyrazem  naszej protestanckiej tożsamości. To, przecież dzięki niej zawdzięczamy w następnych stuleciach powstanie wielu innych wspólnot wyznaniowych, które niewątpliwie bazowały na na dziedzictwie religijnym Reformacji. Myśl teologiczna ojców Reformacji stała się impulsem do rozwoju humanistyki, w szerokim tego słowa znaczeniu. Słowo protestant w dzisiejszym świecie nabiera szczególnego znaczenia, jest wyrazem sprzeciwu wobec prób naruszenia chrześcijańskiego fundamentu wiary, jakim jest Biblia i osoba Jezusa Chrystusa. Każda próba zmiany i nadużyć tego kerygmatu, jest już "inną ewangelią".

pastor Ryszard Potocki

 

Wróć