ul. Matejki 12, 35-064 Rzeszów

Korpus Rzeszów

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Zainspirowani Duchem Świętym

'Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela,aby był z wami na wieki" Jan 14, 16

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w korpusie Armii Zbawienia w Rzeszowie, rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu "Veni Creator Spiritus", czyli hymnem do Ducha Świętego. Dotykamy trudnego z punktu widzenia teologii zagadnienia osoby Ducha Świętego. Rozpatrując misterium Ducha opieramy się na staro kościelnych wyznaniach wiary (sobory), które definiują trzecią osobę boską. Teologia chrześcijańska określając osoby boskie  posiłkuje się trudnymi do racjonalnego zrozumienia pojęciami filozoficznymi, trudnymi do racjonalnego zrozumienia, typowymi dla filozofii arystotelesowskiej, czy późniejszej tomistycznej (substancja, majestat, natura, bóstwo czy hipostaza). Dzień Zesłania Ducha Świętego, jest czasem szczególnym, gdyż 2 tysiące lat temu spełniła się obietnica naszego Pana, który posłał dla powstającego Kościoła swojego gr. Parakleta-Pocieszyciela, który ma stać się dla niego twórczą inspiracją, prowadzącą do nawrócenia i odnowy. Musimy pamiętać, że kerygmat o Duchu Świętym został ściśle określony w Słowie Bożym i nie wolno nam w tej dziedzinie dokonywać żadnych zmian. W takim przypadku, to by była już "inna Ewangelia", przed którą przestrzega ap. Paweł w kategorycznych słowach potępienia Gal. 1, 6-9. Niestety w wiele wspólnot religijnych jest bardzo twórcza w tworzeniu tego nowego "paradygmatu", stojącego w sprzeczności z Ewangelią opartą na fundamencie nauczania Chrystusa. Jezus posyłając Ducha nie tylko obdarzył Kościół darami i posługami ale wyznaczył do Jego realizacji zadania, które zawarte są w Ew. Jana 16, 7-13. Ten Duch ma przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości, sądzie i wprowadzić we wszelką prawdę. Współczesny Kościół w sensie globalnym, zdecydowanie skupił się bardziej na darach niż na tzw. owocach Ducha Świętego, które stanowią fundament chrześcijańskiej odnowionej egzystencji Gal. 5, 23. Nie jest odkryciem, że współczesne tzw. dary stanowią poważny problem dla Kościoła, coraz bardziej dostrzegany przez wielu teologów. Grozi nam niebezpieczeństwo jakie spotkało zbór w Koryncie, który uparcie twierdził, że posiada dary Ducha przy jednoczesnym trwaniu w grzechach. Jakość i skala tych grzechów, to powrót do starych pogańskich zwyczajów przy jednoczesnym zaprzeczeniu fundamentom wiary chrześcijańskiej, takim jak np. zmartwychwstanie czy nauka o krzyżu. W ten sposób wprowadził do swej społeczności "inny ogień", czyli innego Ducha. Niestety ten ogień ciągle się pali, zwodzą wielu, przekonanych o jego apostolskim pochodzeniu. Dlatego w dzień Zesłania ducha Świętego, prośmy Boga aby posłany przez Niego Parakletos był jedyną inspiracja dla Kościoła, wprowadzając Go na drogę odnowy, powrotu do źródeł i stania na gruncie Słowa Bożego.

pastor kapt. Ryszard Potocki

Wróć