ul. Ząbkowska 23/25 lok. 9 (wejście od ul. Markowskiej), 03-736 Warszawa Miejsce spotkań
ul. Ząbkowska 13/13, wejście od ul. Brzeskiej, 03-736 Warszawa Adres pocztowy

Korpus Warszawa Praga-Północ

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Nazwa projektu: STEP forward

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Termin realizacji:   01.09.2022 – 31.12.2024

Miejsce realizacji: Placówki Armii Zbawienia w Warszawie oraz Malborku

  • Lokal ul. Ząbkowska 23/25 lok. 9 Warszawa, funkcja: Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego,
  • Lokal ul. Ząbkowska 13/13 Warszawa, funkcja : biuro regionalne/ Punkt Pomocy i Wsparcia
  • Lokal: ul. Grajewska 2/6 Warszawa, funkcja: biuro administracyjno-finansowe
  • Lokal: ul. Poczty Gdańskiej 3, Malbork, funkcja: Klub dla dzieci i młodzieży, biuro lokalne Korpusu Malbork

Projekt STEP forward to wdrożenie kompleksowych działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej skierowanych do młodzieży, młodych dorosłych w wieku 15-26 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ w Warszawie oraz gminy miejskiej Malbork. Projekt jest po części kontynuacją działań (zaktualizowanych, zmodyfikowanych i dostosowanych do ówczesnego młodego beneficjenta) realizowanych w 2019 przez Armię Zbawienie na warszawskiej Pradze, natomiast innowacją projektu jest poszerzenie zakresu działań organizacji na obszary małych miast (gmina miejska Malbork).

STEP forward ma na celu polepszenie warunków rozwoju młodzieży i młodych dorosłych, zwiększenia szans edukacyjnych, nabycia kompetencji społecznych, rozwój talentów. Jest to zespół zintegrowanych działań wspierających aktywizację społeczności lokalnej w tym młodych dorosłych obu miast. STEP forward to także miejsce spotkań służące jako potencjał dla rozwoju środowiska społecznego, budujące nową jakość komunikacji w środowisku.

ŁĄCZYMY SIŁY – to hasło przewodnie i idea projektu - został on zaplanowany tak aby łączyć siły organizacji w różnych regionach i wspierać się nawzajem przekazując doświadczenie pracy na rzecz społeczności zagrożonej wykluczeniem społecznym, wykorzystując różne typy działań, kierowane do beneficjentów.

W ramach bezpłatnej oferty można skorzystać m. in. z następujących form wsparcia:

  • Language Clubs
  • Punkt Pomocy i Wsparcia dla rodzin
  • Program rozwoju wolontariatu, w tym Akademia Liderów
  • Wizyty studyjne
  • Działania dla dzieci i młodzieży w Warszawie i Malborku

Na realizację zadań planowanych w ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 297 200, 00 zł.
(całkowity koszt realizacji zadania wynosi 375 300,00 zł.)

Kluby przyjazne rodzinom

Projekt „Kluby przyjazne Rodzinom” to oferta bezpłatnych zajęć skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ.
„Kluby przyjazne Rodzinom” to miejsca, gdzie rodzice mogą przyjść z małymi dziećmi, napić się herbaty z innymi rodzicami, spędzić czas w miłej, przyjaznej atmosferze, podzielić się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i sukcesami dnia codziennego, zasięgnąć porady specjalistów, skorzystać z infrastruktury przystosowanej do potrzeb maluchów, wspólnie pobawić się, atrakcyjnie spędzić czas poza domem, poznając inne rodziny oraz zapewniając swoim pociechom zrównoważony rozwój.

NOWA BAZA

NOWA BAZA to partnerska inicjatywa na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących tereny rewitalizowane dzielnicy Praga Północ. Obejmuje on swoimi oddziaływaniami trzy podobszary: Nową i Starą Pragę oraz Szmulki. NOWA BAZA łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, takie jak: działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, rozwijające pasje, zainteresowania, talenty i inne, oraz stara się włączać w jak najszersze spektrum działań rodziny podopiecznych. NOWA BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających, które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z dzielnicy swoistą BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju. NOWA BAZA to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają jako potencjał dla rozwoju środowiska społecznego, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami konsorcjum. Projekt NOWA BAZA zakłada udział praktycznie wszystkich organizacji aktywnie działających na terenie objętym wsparciem. Projekt Nowa BAZA stanowi Lokalny System Wsparcia (LSW), czyli kompleksowy system wsparcia w rozwoju dla dzieci i młodzieży z terenu Pragi Północ, stworzony przez organizacje z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą praską.

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy

Nazwa projektu: "Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy"

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, którzy potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie z nauką szkolną, w tym potrzebują fachowej pomocy terapeuty pedagogicznego, psychologa, logopedy oraz potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie w kontaktach społecznych, rodzinnych, z emocjami itp.

Każde dziecko ma przygotowany zindywidualizowany program korzystania z pomocy placówki, może korzystać z zajęć indywidualnych, grupowych, zajęć aktywnego spędzania czasu wolnego, a jego rodzice, rodzina mogą korzystać z psychologicznej pomocy rodzinom i z innych form edukacyjnych. Placówka działa między godziną 9 a 20 w dni powszednie. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno na terenie placówki jak i w terenie. W niektóre weekendy organizowane są dodatkowe zajęcia.

Wsparcie w Starcie

Wsparcie w Starcie - to projekt adresowany do osób od 16 do 26 roku życia,
zamieszkałych na Pradze- Północ, Pradze-Południe i Targówku. Prowadzi go 8 organizacji pozarządowych, w tym Armia Zbawienia. Dzięki dotacji z m.st. Warszawy oferta jest bezpłatna dla uczestników. Naszym celem jest wsparcie młodych ludzi w usamodzielnianiu się.