ul. Ząbkowska 23/25 lok. 9 (wejście od ul. Markowskiej), 03-736 Warszawa Miejsce spotkań
ul. Ząbkowska 13/13, wejście od ul. Brzeskiej, 03-736 Warszawa Adres pocztowy

Korpus Warszawa Praga-Północ

Kościoł i Punkty Pomocy Armii Zbawienia w Polsce

Informacja O Ochronie Danych Osobowych

Dane osobowe odnoszą się do żyjącej osoby, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych. Identyfikacja może zostać dokonana albo na podstawie danych albo w połączeniu z dowolnymi innymi informacjami znajdującymi się w posiadaniu administratora danych lub takimi, które mogą wejść w jego posiadanie. Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”) uchwalone przez Parlament Europejski i Radę oraz przez obowiązujące prawo polskie.

Kościół Armia Zbawienia w RP jest administratorem danych (dane kontaktowe poniżej). Oznacza to, że decyduje on, w jaki sposób i w jakich celach przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Armia Zbawienia w RP wypełnia spoczywające na nim zobowiązania nałożone na mocy przepisów RODO poprzez aktualizowanie danych osobowych; ich bezpieczne przechowywanie i niszczenie; nie gromadzenie i nie zatrzymywanie nadmiernych ilości danych; zapewnianie ochrony danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych w celu ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą traktowane jako poufne. Osoby trzecie będą mogły uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, jedynie, jeśli wyrażą na to Państwo zgodę.

Aby skorzystać ze wszystkich stosownych praw, złożyć zapytanie albo skargę, należy skontaktować się z Kościołem pod adresem:

Armia Zbawienia w RP
Biuro Regionalne
ul. Ząbkowska 13/13
03-736 Warszawa

armia-zbawienia@armia-zbawienia.pl

Mogą Państwo również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.