GOLGOTA BEZ KRZYŻA

GOLGOTA BEZ KRZYŻA

Tym hasłem rozpoczął się w korpusie Armii Zbawienia okres Wielkiego Postu 2019. Tematem przewodnim, mającym przygotować nas do świąt Wielkanocnych była teologia krzyża w listach ap. Pawła, głównie tekst z 1 Listu do Koryntian 1,23. „My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo.” Pytanie o znaczenie krzyża w współczesnym chrześcijaństwie nie jest bezzasadne. Kościół przeżywa obecnie potężny kryzys, wywołany nie tylko czynnikami zewnętrznymi ale głównie problemami wewnątrz kościoła. Obojętność religijna, znieczulenie na Boga czyli tzw. „teologia śmierci Boga”, odstępstwo od biblijnego nauczania, kondycja moralna duchownych, to tylko nieliczne powody licznych apostazji i pustych kościołów. Powszechnie panujący synkretyzm, przeszczepianie idei neopogańskich na grunt chrześcijański, stały się powodem, że konstrukcja kościoła jest mocno zachwiana. Zmiana paradygmatu, stworzenie kościoła przyjaznego dla poszukujących, stały się powodem wielkiego kryzysu kościoła. Trudno dostrzec w teologii wielu wspólnot nauczania, którego fundamentem jest scientia crucis-nauka krzyża. Krzyż stał się obciążeniem, czymś nieakceptowalnym, niepasującym do modelu człowieka XXI wieku .Chcemy chrześcijaństwa łatwego, przyjemnego bez obciążeń i ostrych krawędzi prawa moralnego. Grzech już nie jest aktem bezprawia ale wyłącznie niedyspozycją psychiczną, a więc nie obciąża sumienia. Taki model chrześcijaństwa odpowiada człowiekowi, a więc mamy setki, może nawet tysiące wspólnot eklezjalnych, karmiących się tzw. tanią ewangelią 2 Kor 11, 3-4. ;Gal1, 6-9. Teologia bez krzyża, bez cierpienia, doświadczeń, bez uświęcenia, trudu podążania za Chrystusem i poddania się Jego woli jest pozbawiona sensu. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyż, każda inna forma jest fałszerstwem. Mat. 10,38".Ave crux spes unica"- bądź pozdrowiony krzyżu, jedyna nadziejo.
Por. pastor Ryszard Potocki

Wróć