Lista Modlitw: Wrzesień 2014

Bezgraniczna nadzieja

NADZIEJA – krótkie 8-literowe słowo z wielkim znaczeniem!

Dla ludzi nadzieja jest powszechną koncepcją i odgrywa dużą rolę w naszych życiach. Niektórzy by się kłócili, że potrzebujemy nadziei żeby przetrwać. Nadzieja jest powiązana z wiarą, ale nie jest wiarą sama w sobie. Przeciwieństwem nadziei jest rozpacz, szczególnie jeśli nasza nadzieja jest oparta na okolicznościach i emocjach. Czasami nasza nadzieja może być oparta na planach i marzeniach jakie mamy na nasze życie i jeśli rzeczy nie wychodzą tak jak tego oczekiwaliśmy, nasza nadzieja może zniknąć.

Do chrześcijan, nadzieja nie jest oparta na naszych planach lub braku pewności co do tego, co przyniesie przyszłość, raczej nadzieja jest związana z zaufaniem Bogu – Bogu nadziei. Mamy nadzieję, dlatego że ufamy charakterowi  Boga i temu co On robi. Biblia ma w sobie wiele odniesień do nadziei. Paweł mówi: „A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością…” (Rzymian 15:13). Psalmista mówi: „Ale ja zawszę będę miał nadzieję…” (Psalm 71:14).

Bezgraniczna Nadzieja w Obietnicach Bożych

Ludzka nadzieja nie jest w nim, ale tylko w Bogu. Psalmista mówi: „Pokładam nadzieję w słowie Twoim” (Psalm 119:74) i to słowo Boże daje nam nadzieję, jako że mówi o Jego bezgranicznych obietnicach.

„Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje „Tak” (2 Koryntian 1:20)

To Boża bezgraniczna miłość przekłada się na niezmierzoną nadzieję jaką znajdujemy w Bogu. To jest nadzieja skupiona na Panie Jezusie Chrystusie i Jego bezgranicznej miłości dla nas, która została zademonstrowana poprzez Jego śmierć na krzyżu. Paweł wyjaśnia to tak dobrze: „W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski jego”  (Efezjan 1:7). To jest podstawa naszej nadziei zbawienia, naszej nadziei w naszej podróży wiary przez życie, i w wieczną przyszłość z Bogiem.

Świat cały odkupiony, bogaty, wolny, Trwa teraz dla ludzi, choć obmyj mnie!
(William Booth, “O Bezgraniczne Zbawienie”, zwrotka 1, ‘The Song Book of The Salvation Army’)

Nowy Testament mówi o różnych aspektach nadziei:

Nasza nadzieja prawości: „Oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary” (Galacjan  5:5).

Nadzieja przyjścia wielkich rzeczy: „Jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały” (Kolosan 1:27).

Naszą nadzieją jest Jezus:  „Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej” (Tymoteusza 1:1).

Nasza nadzieja odnosi się do życia wiecznego: „w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga” (Tytusa 1:2).

Nasza nadzieja jest wieczna: „A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję łaski” (2 Tesaloniczan 2:16).

Bezgraniczna czy niekończąca się nadzieja objawia się w naszym życiu na wiele sposobów.

Bezgraniczna nadzieja w zawiedzeniu się

Czasami doświadczamy trudności i prób i zaczynamy być zawiedzeni, szczególnie jeśli nie widzimy Bożej ręki w tych sytuacjach. Kiedy się modlimy, nasze modlitwy wydają się być nieodpowiedzianymi, osłabiającymi naszą nadzieję. Ale przez Bożą bezgraniczną miłość do nas, możemy mieć nadzieję, która pomaga nam przetrwać w trudnych czasach.

„A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany” (Rzymian 5:3-5).

Bezgraniczna nadzieja w sprawiedliwości i miłosierdziu

W czasach Jezusa w społeczeństwie były pewne grupy ludzi, które uznawana za będące poza odkupieniem. Zostały one oznaczone jako „przegrane”. Byli oni zmarginalizowani, tak jak wiele osób w naszym dzisiejszym świecie jest zagubionych i zmarginalizowanych. Nasz jest Bóg ratunku, oferujący miłosierdzie, współczucie i sprawiedliwość, i Jezus, ponieważ kochał to i miał nadzieję. Jego nadzieja jest bezgraniczna tak jak Jego miłość. On nie odrzucił tych, którzy mówili, że nie mają nadziei. Z Jezusem Ci zwani „zagubionymi” nie byli zgubieni, i dziś jest nadzieja w Nim dla wszystkich, którzy są zgubieni i zmarginalizowani. Jest wieczna i bezgraniczna nadzieja dla każdego z nas („Świat cały odkupiony…”), ponieważ jesteśmy zgubieni bez Jezusa. On powołuje nas do tego byśmy poszerzali Jego bezgraniczną miłość i oferowali bezgraniczną nadzieję wszystkim tym, którzy są zmarginalizowani.

Refleksja

 

 1. Na czym oparta jest moja nadzieja?
 2. Do jakiego momentu moja nadzieja leży w marzeniach i planach jakie mam na swoje życie? Czy ona leży w Panu i Jego planach na moje życie, nawet jeśli wtedy moje plany zawodzą?
 3. Dlaczego mam nadzieję w Bogu?
 4. Jakie moje modlitwy wydają się być nieodpowiedziane?
 5.  Do kogo, Bóg mi daje wyzwanie, bym poszedł i rozszerzył Jego bezgraniczną miłość i zaoferował Jego bezgraniczną nadzieję?

Dziękczynienie

 1. Podziękuj Bogu za Jego odkupieńczą pracę w naszych życiach i za obietnicę Jego bezgranicznej miłości, do której on nas powołał.

Wstawiennictwo

 1. Módl się za tych, których nadzieja się osłabiła w trudnych okolicznościach. Módl się o zachęcenie i utrzymanie, i o to by ich nadzieja w Bogu mogła być odnowiona i upewniona.
 2. Módl się o możliwości by poszerzać Bożą bezgraniczną miłość i oferować Jego bezgraniczną nadzieję tym, którzy mają mało nadziei.

Moja nadzieja jest zbudowana na niczym mniej

 1. Moja nadzieja jest zbudowana na niczym mniej
  niż krew i prawość Jezusa,
  Śmiem nie ufać najsłodszej oprawie,
  a całkowicie polegać na imieniu Jezusa.

  Na Chrystusie, litej skale, stoję,
  cała inna ziemia jest tonącym piaskiem.
 2. Kiedy ciemność wydaje się przesłaniać mi Jego twarz,
  Odpoczywam w Jego niezmiennej łasce,
  We wszelkiej wielkiej i burzliwej wichurze,
  Moja kotwica trzyma się przy zasłonie.
 3. Jego przysięga, Jego przymierze i krew,
  Wspierają mnie przy wzbierającej powodzi;
  Gdzie wszędzie wokół moja dusza się oddaje,
  On wtedy jest moją nadzieją i pozostaje.

The Song Book of The Salvation Army 745, Edward Mote 1797-1874

 

Wróć