[PRACA] Armia Zbawienia poszukuje Koordynatora Projektu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

WARSZAWA

 

Armia Zbawienia poszukuje Koordynatora projektu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

„Armia Zbawienia, jako międzynarodowy ruch, jest ewangeliczną częścią powszechnego Kościoła chrześcijańskiego. Jej przesłanie oparte jest na Biblii. Jej służba motywowana jest Bożą miłością. Jej misją jest głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa i spotykać się z ludzkimi potrzebami w Jego imieniu bez względu na osobę.”

Armia Zbawienia działa na rzecz poprawy bytu najbardziej wykluczonych ludzi, pomagając im budować życie. Obecnie staramy się to osiągnąć poprzez działania w Placówce Misyjnej, Służbie ulicznej, w Świetlicy dla dzieci, jak i Kościele. Chcemy rozwijać naszą służbę w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi, w związku z tym poszukujemy Koordynatora Projektu, który pomógłby nam wprowadzić ten projekt w życie, w taki sposób by spełniał on poniższe cele: 

*Przyczynienie się do zmniejszenia liczby ofiar handlu ludźmi polskiego pochodzenia, poprzez usprawnienie i skoordynowanie działalności organizacji pozarządowych w obszarze gromadzenia danych i wspierania ofiar.

*Zmniejszenie podatności potencjalnych ofiar poprzez zwiększenie świadomości tego problemu oraz ułatwienie dostępu do godziwego i stabilnego zatrudnienia, - ma to być osiągnięte przez usługę sprawdzania pracodawców i wsparcie zatrudnienia oraz program wspierania rodzin.

* Dopasowanie lokalnych działań AZ do tego problemu poprzez zwiększanie poziomu świadomości, szkolenia i gromadzenia danych.

Projekt opiera się na raporcie badawczym o handlu ludźmi w Polsce (dostępny pod adresem http://www.armia-zbawienia.pl/wiadomosci-artykul/raport-handel-ludzmi-w-polsce-projekt-badawczy-armii-zbawienia-w-polsce.html)

Armia Zbawienia poszukuje osoby, która jest zarówno pracownikiem socjalnym, jak i społecznym przedsiębiorcą. Koordynator Projektu powinien wierzyć w to, że ludzkie życie i całe społeczności mogą zostać przemienione dzięki odnowieniu nadziei, przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Od Koordynatora Projektu oczekuje się, że będzie wykonywał poniższe zadania:

-          Zainicjowanie wprowadzenia projektu w życie poprzez zapoznanie się i przeanalizowanie dokumentacji projektu.

-          Wykonywanie obowiązków zgodnych z harmonogramem i zarysem projektu.

-          Prowadzenie działań AZ w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi w zgodzie z ustalonym planem.

-          Połączenie krajowych działań AZ z obszaru przeciwdziałania handlowi ludźmi z istniejącą narodową siecią przeciwdziałania handlowi ludźmi.

-          Działanie w kierunku stworzenia jednolitej bazy danych dla wszystkich członków sieci, by lepiej zarządzać informacjami, które są pomocne przy tworzeniu planu wspierania ofiar handlu ludźmi.

-          Stworzenie pakietu informacyjnego o handlu ludźmi skierowanego do osób poszukujących pracy.

-          Stworzenie punktu weryfikacji pracodawców krajowych i zagranicznych dla członków społeczności, które znajdują się w grupie ryzyka.

-          Stworzenie programu wspierania zatrudnienia i rodziny, który uwzględniałby przekazywanie umiejętności życiowych, przygotowanie do pracy, pomoc w znalezieniu pracy na lokalnym rynku pracy oraz trwałe wspieranie ofiar handlu ludźmi i osób najbardziej zagrożonych.

-          Stworzenie bazy danych AZ o przypadkach handlu ludźmi, jakie są napotykane w trakcie służby.

-          Przeszkolenie personelu AZ w kwestii rozpoznawania oznak przygotowań do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi, jak i samego handlu ludźmi, prowadzenia dokumentacji podejrzanych incydentów i zapewniania informacji o handlu ludźmi w celach prewencyjnych.  

 

Koordynator Projektu będzie pracował pod kierownictwem Oficera Regionalnego, przy współpracy z resztą regionalnego personelu i personelem korpusu. Będzie pracował w pełnym wymiarze – 40 godzin tygodniowo. Do momentu znalezienia właściwego pomieszczenia jego miejscem pracy będzie biuro regionalne. Wstępnie to stanowisko jest przewidziane na 2 lata.

 

Poszukujemy osoby spełniającej poniższe wymagania:

1. Ukończone studia wyższe II stopnia /magisterskie/ na kierunkach praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, socjologia, nauki o rodzinie
2. Posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego,
3. Znajomość ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeń wykonawczych do niej

4. Doświadczenie i wiedza z obszaru handlu ludźmi

5. Umiejętności organizacyjne i przywódcze

6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Koordynator Projektu będzie pracował zgodnie z zasadami Armii Zbawienia. Wymaga się od niego brania udziału w szkoleniach organizowanych przez Armię Zbawienia. Do jego obowiązków będzie należało wzmocnienie relacji z władzami i innymi organizacjami pozarządowymi poprzez uczestnictwo w spotkaniach sieci przeciwdziałania handlowi ludźmi itp. Ważną częścią pracy jego pracy będzie stworzenie trwałych więzi, które przetrwają okres realizacji projektu i zabezpieczą pracę na kolejne lata.

W celu uzyskania większej ilości informacji, proszę o kontaktowanie się z Major Joan Münch: joan.muench@armia-zbawienia.pl lub +48 691 283 891

Pisemny wniosek kandydatury wraz z CV należy przesłać najpóźniej do 8 lipca 2016 roku, e-mailem lub na adres: Armia Zbawienia, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736

Wróć