Skupienie Modlitewne: Listopad 2015

#UpForJustice - Listopad 2015

Witaj w listopadowym wydaniu #UpForJustice – co miesięcznym biuletynie informacyjnym i modlitewnym z Międzynarodowej Komisji Sprawiedliwości Społecznej (MKSS), z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone.

W zeszłym miesiącu wspominaliśmy o nowych Celach Zrównoważonego Rozwoju (CZR). Jest 17 celów, które zatwierdziło 193 członków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu 2015. CZR będą kształtowały agendy rozwoju we wszystkich krajach do 2030. Przeczytaj więcej o CZR odwiedzając stronę: www.salvationarmy.org/isjc/isjcun

W poprzedniej edycji skupiliśmy się na pierwszym CZR -  wyeliminowaniu skrajnego ubóstwa do 2030. W tym miesiącu stażystka MKSS Caitlin Hallet pomoże nam pomyśleć i pomodlić się nad drugim CZR – zero głodu: „Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywności i lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo.” Każdego miesiąca #UpForJustice będzie się skupiać na kolejnym CZR.       

Refleksja Caitlin nad 2 Celem: Zero Głodu

Zgodnie z Programem Rozwoju ONZ: „Szacuje się, że 795 milionów ludzi było chronicznie niedożywionych w 2014, często było to bezpośrednią konsekwencją degradacji środowiska, suszy i stracie bioróżnorodności.” W związku z tym 2 CZR jest krytycznie istotny. Zero Głodu ma na celu wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywności i lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo we wszystkich krajach do końca roku 2030.

Poniższe fakty i liczby malują ponurą rzeczywistość:

 • Większość głodnych ludzi żyje w rozwijających się państwach, gdzie 12,9% ludności jest niedożywiona.
 • Południowa Azja zmaga się z największym głodem. Jest tam ok. 281 milionów niedożywionych ludzi. W Afryce Subsaharyjskiej prognozy na okres 2014-2016 wskazują stopę niedożywienia na poziomie 23%.
 • Słabe odżywienie powoduje blisko połowę (45%) zgonów dzieci poniżej piątego roku życia – 3,1 miliona dzieci rocznie.
 • Jedno na cztery dzieci na świecie cierpi na zahamowanie wzrostu. W krajach rozwijających się ten stosunek może dochodzić nawet do jednego na trzy.
 • Rolnictwo jest największym pracodawcą na świecie, zapewnia źródło utrzymania 40% globalnej ludności. Jest to największe źródło przychodów i pracy w biednych, wiejskich gospodarstwach domowych.
 • Inwestowanie w małorolne gospodarstwa kobiet i mężczyzn jest ważnym sposobem na wzmocnienie bezpieczeństwa żywności i odżywienia najbiedniejszych, jak również produkcji żywności na lokalnym i globalnym rynku.

(http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/)

Refleksja przez modlitwę nad niesprawiedliwością

Modlitwa jest kluczowym czynnikiem przy wyeliminowaniu głodu i osiągnięciu bezpieczeństwa żywności do 2030, jako że przez modlitwę Duch Święty wyposaża nas, byśmy mogli odnosić się do problemów niesprawiedliwości społecznej. W Biblii jest wiele przykładów mężczyzn i kobiet, którzy angażowali się w dzieło sprawiedliwości lub wstawiali się w następstwie okresu modlitwy i próśb do Boga.

Przez modlitwę jesteśmy wstanie zauważyć nasze słabości i zależność od Ducha Świętego, który daje nam siłę byśmy mogli być świętymi, żyć sprawiedliwością społeczną i kochać naszych bliźnich, jak kochamy siebie. Przez moc modlitwy Bóg jest wstanie przemieniać życie i świat.

W Ew. Łukasza rozdziale 18 Jezus używa przypowieści o wdowie, by pokazać co to oznacza być zależnym od Ducha Świętego, modlić się i nigdy się nie poddawać. Mówi o wdowie, która szuka sprawiedliwego osądu u niesprawiedliwego sędziego, która dzięki swojej wytrwałości otrzymuje to, o co prosiła. Jezus mówi w Ew. Łukasza 18:7-8 „A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę.” My też musimy wytrwale wołać do Boga w modlitwie i wziąć sobie do serca z Bogiem wszystko jest możliwe, nawet zapewnienie jedzenia głodnym i zniesienie niesprawiedliwych systemów.

O Boże powierzyłeś nam owoce całego stworzenia, po to byśmy mogli dbać o ziemię i żywić się jej darami. Dałeś nam swojego Syna, by dzielić z nami ciało i krew, nauczać nas o swojej miłości. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie zostaliśmy ukształtowani na jedną ludzką rodzinę. Jezus wykazywał wielką troskę o tych, którzy nie mieli jedzenia, nawet przemieniając pięć bochenków chleba i dwie ryby na bankiet, który starczył dla pięciu tysięcy i wielu więcej. Przychodzimy do Ciebie Boże, świadomi naszych win i upadków, ale pełni nadziei na dzielenie się jedzeniem ze wszystkimi członkami naszej globalnej rodziny. Przez Twoją mądrość zainspiruj liderów rządu i biznesu, jak również wszystkich obywateli świata, by znaleźli sprawiedliwe i dobroczynne rozwiązania, które zakończyłyby głód, przez upewnienie się, że wszyscy ludzie mają prawo do jedzenia. Boże spraw, żebyśmy dążyli do tego by Twoje Królestwo zeszło na ziemię i było takie jak w Niebie w naszym życiu, rodzinach, społecznościach, kościele i na całym świecie, tak żeby nie było już głodu. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.

 (http://food.caritas.org/spiritual-resources/)

Refleksja do działania

Proszę spędź trochę czasu czytając wyznaczniki powiązane z tym celem i módl się, żeby Bóg wyposażył i umocnił ludzi, Korpusy (kościoły) i międzynarodowy Kościół, by wzięli udział w zwalczaniu głodu i osiąganiu bezpieczeństwa żywności. Módl się za tych, którzy cierpią głód i o to, by serca mogły zostać zmiękczone tak aby rozwiązania mogły powstać i by dzielono się żywnością i zasobami.

Zrównoważony Rozwój Cel 2 wyznaczniki:

 • Do 2030 wyeliminować głód i zapewnić dostęp do bezpiecznego, odżywczego i wystarczającego jedzenia przez cały rok dla wszystkich ludzi, szczególnie tych ubogich, osób w trudnej sytuacji, w tym niemowląt.
 • Do 2030 wyeliminować wszelkie formy niedożywienia, włączając w to osiągnięcie do 2025 wewnętrznie przyjętych wyznaczników dotyczących karłowatości i wycieńczenia dzieci poniżej piątego roku życia, zaadresowania potrzeb odżywiania dorastających dziewcząt, kobiet w ciąży i karmiących i starszych osób.
 • Do 2030 podwoić produktywność rolną i przychody małorolnych producentów żywności, w szczególności kobiet, ludności rdzennej, rodzinnych gospodarstw rolnych, pasterzy i rybaków, w tym zawierając bezpieczny i równy dostęp do ziem, innych zasobów produkcji i wejścia, wiedzy, usług finansowych, rynków i możliwości dodawania wartości i na nierolnicze zatrudnienie.
 • Do 2030 zapewnić zrównoważone systemy produkcji żywności i wprowadzić elastyczne praktyki rolnicze, które zwiększają efektywność i produkcję, pomagają utrzymać ekosystemy, zwiększają możliwość dostosowania się do zmian klimatu, ekstremalnej pogody, suszy, powodzi i innych katastrof i które stopniowo zwiększają jakość ziemi i gleby.
 • Do 2020 utrzymać genetyczną różnorodność nasion, uprawianych roślin i hodowanych i udamawianych zwierząt i związanych z nimi dzikich gatunków, w tym poprzez odpowiednio zarządzane i zdywersyfikowane banki nasion i roślin na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, a także promowanie dostępu oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych oraz związanej z nimi wiedzy tradycyjnej, na co zgodzono się na arenie międzynarodowej.
 • Zwiększenie inwestycji, w tym poprzez zwiększenie współpracy międzynarodowej, w infrastrukturę na obszarach wiejskich oraz badań i usług doradztwa rolniczego, rozwoju technologii i banków genów roślin i zwierząt gospodarskich w celu zwiększenia potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach rozwijających się, w szczególności krajów najsłabiej rozwiniętych.
 • Poprawić i zapobiec ograniczeniom handlu i zakłóceniom na światowych rynkach rolnych, w tym poprzez równoczesną likwidację wszystkich form rolnych subsydiów eksportowych i wszystkich środków eksportowych z podobnymi skutkami, zgodnie z mandatem Rundy z Dohy.
 • Przyjęcie środków w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynków surowców żywnościowych i ich pochodnych oraz ułatwienia terminowego dostępu do informacji rynkowej, w tym rezerw żywności, aby móc ograniczyć skrajne wahania cen żywności.

Biblijna refleksja o głodzie, brak bezpieczeństwa żywnościowego i sprawiedliwości

(Biblia Warszawska)

 1. „Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów, On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież.” (Deuteronomium 10:17-18)
 2. „Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.” (Izajasza 58:6-7)
 3. „Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię…i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu.” (Izajasza 65:17, 19-22)
 4. „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.” (Ew. Jana 15:5)

Inne międzynarodowe problemy do modlitwy

 • Rzesza uchodźców uciekających od wojny, prześladowań i przemocy.
 • Dalsza praca Armii Zbawienia w miejscach dotkniętych katastrofami w tym w Nepalu, Vanuatu i Japonii.
 • Ciągłe napięcia polityczne w wielu miejscach.

 

Wiadomości od MKSS do dziękczynienia i modlitwy

 • Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu było znaczącym spotkaniem. Wszystkie 193 państwa podpisały się pod 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju, które będą obowiązywały do 2030. Proszę módlcie się o członków MKSS i innych przywódców Armii Zbawienia z całego świata, byśmy znaleźli sposób na przyczynienie się do tej ważnej pracy.
 • Dziękujemy Bogu za Oficerów z Terytorialnej Kwatery Głównej Wschodnich Stanów Zjednoczonych, którzy w październiku odbyli swoją oficerską radę w MKSS. Dało nam to możliwość na wyjaśnienie tego co robimy i dlaczego to robimy!
 • Dziękujemy Bogu za pracę młodych ludzi, którzy dołączyli do drużyny MKSS na dwanaście miesięcy. Luke Cozens z Terytorium Wielkiej Brytanii z Republiką Irlandii i Robert Docter z Terytorium Zachodnich Stanów Zjednoczonych dobrze się adaptują. Caitlin Hallett wróciła do Australii po czasie nauki i zaangażowania w Nowym Jorku. Proszę módlcie się o Johannę z Niemiec, której odmówiono wizy. Johanna ma do nas dołączyć w styczniu 2016.
 • Ppłk. Dean i Eirwen Pallant w październiku mieli przywilej przewodzić radzie oficerskiej Dywizji Hawajów i wysp Pacyfiku z Terytorium Zachodnich Stanów Zjednoczonych. Proszę módlcie się o pracę Armii w wielu odizolowanych społecznościach. Owszem pogoda i otoczenie są piękne w tej Dywizji, ale nadal występuje w niej wiele wyzwań. Wielu ludzi ma potrzeby i zwraca się z nimi do Armii. Proszę módlcie się aby Salwacjoniści i pracownicy znaleźli sposoby na wstawiania się za sprawiedliwością społeczną w swoich społecznościach.
 • Ppłk. Dean Pallant na początku listopada, w okolicy Buenos Aires będzie nauczał Oficerów ze Wschodniego Terytorium Południowej Ameryki. Będą rozważali ważne kwestie takie jak chrześcijańska etyka, sprawiedliwość społeczna i odpowiedzialność.
 • Proszę módlcie się o Major Victorię Edmonds i Ppłk. Eirwen Pallant, które wciągu listopada odwiedzą Tanzanię i Kenię, by więcej się dowiedzieć o problemie handlu ludźmi i możliwych działaniach Armii w tym obszarze. Przed powrotem do Nowego Jorku Eirwin i Victoria wezmą udział w dorocznym zebraniu Grupy Konsultacyjnej ds. Zasobów Programowych w Anglii.
 • Pod koniec listopada i na początku grudnia Ppłk. Dean Pallant weźmie udział w Strefowej Konferencji dla Dowódców Terytorialnych w Sri Lance, której przewodniczył będzie Generał André Cox. Proszę módlcie się o to spotkanie, podczas którego będzie mowa o kwestii odpowiedzialności. 

Wróć