Skupienie Modlitewne: Październik 2015

Prośby modlitewne

#UpFor Justice – Październik 2015

List modlitewny od Międzynarodowej Komisji Sprawiedliwości Społecznej

 

Witaj! Oto zmodyfikowana wersja comiesięcznego listu modlitewnego #UpForJustice MKSS

Skupienie Modlitewne: Kończąc Skrajne Ubóstwo

Rok 2015 jest kamieniem milowym dla Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), jest on rokiem końcowym ośmiu Celów Milenijnego Rozwoju, które uzgodniły państwa członkowskie ONZ w 2000 roku. Te cele przyświecały wszelkim planom rozwojowym w ostatnich piętnastu latach. Skupienie się na jasno określonych celach doprowadziło w pewnych obszarach do wielkich postępów, ale wiele rzeczy jeszcze nie zostało osiągniętych.

Przez ostatnie trzy lata ONZ prowadziła proces ustalania nowych celów na następne 15 lat w dokumencie pt.: „Przekształcając nasz Świat – 2030 Agenda - Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”. Społeczność wierzących przyczyniła się do tego procesu wierząc w to, że życie wiarą w tym Świecie wymaga od nas zaangażowania się w problemy o międzynarodowej skali i wadze oraz we wstawianie się za osobami najbardziej podatnymi na tej arenie.

Pierwszy z Celów Zrównoważonego Rozwoju mówi o kwestiach kończących ubóstwo. W kwietniu 2015 r. międzynarodowy przywódca Armii Zbawienia Generał André Cox poparł oświadczenie, wystosowane przez komitet składający się z ludzi o przeróżnych tradycjach wiary pt.: „Kończąc Skrajne Ubóstwo: Moralny i Duchowy Imperatyw”.

Poniżej znajdują się jego fragmenty:

„Jako przywódcy przeróżnych tradycji religijnych powinniśmy współdzielić tą nieodpartą wizję, by zakończyć skrajne ubóstwo przed 2030 rokiem. My jako religijna społeczność przyjmujemy ten moralny imperatyw, ponieważ wszyscy wierzymy, że dzięki temu moralnemu testowi naszego społeczeństwa, najsłabsi i najbardziej podatni mogą sobie radzić. Nasze święte pisma również nas wzywają do zwalczania niesprawiedliwości i do wspierania najuboższych pośród nas. Nikomu niezależnie od płci, wieku, rasy czy wierzeń nie powinno się odmawiać doświadczenia pełni życia.”

„Właśnie dlatego ciągłe istnienie skrajnego ubóstwa na tym bogatym świecie nas tak razi. Nasza wiara jest poddawana próbie i pękają nam serca, kiedy w erze niesamowitego bogactwa i postępu w nauce nadal tak wiele ludzi jest zmuszonych do życia w podłych warunkach. Już zbyt dobrze wiemy, że skrajne ubóstwo przeszkadza ludzkiemu celowi istnienia, dławi ludzki potencjał i przeciwstawia się ludzkiej godności. W naszym coraz bardziej „powiązanym” świecie jest wystarczająco dużo zasobów, by móc się upewnić, że nikt codziennie nie musi walczyć o przeżycie.”

„By móc wyeliminować skrajne ubóstwo potrzeba będzie użyć kompleksowego podejścia, które uwzględniałoby leżące u jego postaw przyczyny: choroby, którym można zapobiec, brak dostępu do właściwej edukacji, brak pracy, korupcja, ostre konflikty, dyskryminacja wobec kobiet, mniejszości etniczne i inne grupy. Wymaga ono wprowadzenia zmian w zwyczajach, które doprowadzają do ubóstwa: chciwość, marnotrawstwo, obojętność na ból innych, eksploatacja ludzi i świata naturalnego. Potrzeba holistycznego i zrównoważonego podejścia, które by przemieniło kultury, instytucje, jak również serca i umysły.

„Angażujemy się we wspólne przedsięwzięcie aby zakończyć skandal skrajnego ubóstwa. Będziemy działać, wstawiać się, edukować i współpracować, zarówno między sobą, jak i w szerszych inicjatywach. Chcemy pociągnąć do odpowiedzialności wszelkie poziomy przywództwa: publiczne i prywatne, krajowe i międzynarodowe.

„Nasze podejście wobec tej wstrząsającej potrzeby musi być holistyczne, zakorzenione w duchowych wizjach naszych wierzeń i zbudowane na wspólnej świadomości istnienia wrodzonej godności i wartości każdego życia na Ziemi.”

W tym miesiącu prosimy o modlitwę o prowadzenie i mądrość w naszych działaniach jako ludzi, korpusów (kościołów), międzynarodowego kościoła  byśmy się przyczynili do osiągnięcia tego celu, jakim jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa. Módl się o zmiany w nastawieniach i systemach, które doprowadzają do nierówności i ubóstwa oraz o ludzi, którzy w wyniku tego cierpią.

 

Poniższe wersety Biblijne mogą pomóc przy przemyśleniach o ubóstwie i sprawiedliwości  

1. Tak mówi Pan: Stosujcie prawo i sprawiedliwość, i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela, obcego przybysza ani sieroty ani wdowy nie uciskajcie, nie zadawajcie gwałtu i nie przelewajcie krwi niewinnej na tym miejscu! (Jeremiasza 22:3 Biblia Warszawska).

2. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. (Micheasza 6:8 BW).

3 Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? (1 Jana 3:17 BW).

4. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. (1 Koryntian 10:24 BW).

5. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. (Rzymian 12:13 BW).

 

Inne międzynarodowe kwestie modlitewne

  • Rzesza uchodźców uciekająca przed wojną, prześladowaniami i przemocą.
  • Kontynuacja pracy Armii Zbawienia w miejscach dotkniętych katastrofami, w tym w: Nepalu, Vanuatu i Japonii.
  • Ciągłe niepokoje polityczne w wielu miejscach.

 

Wiadomości od MKSS do dziękczynienia i modlitwy

  • W seminarium o Sprawiedliwości Społecznej na kongresie Boundless wzięło udział 750 osób, a więcej nie było wstanie się zmieścić na sali. Dokumenty tam prezentowane są teraz dostępne na naszej stronie.  
  • Zebrano 70 tys. podpisów pod petycją Armii Zbawienia dla #UpForSchool. Są one częścią 8 milionów podpisów, które zostały zebrane i dostarczone pod koniec września do ONZ do Specjalnego Wysłannika ds. Edukacji Gordona Brown, do Sekretarza Generalnego Ban Ki-Moon
  • Członek personelu MKSS bezpiecznie wróciła z dwóch wypraw z drużyną Międzynarodowych Służb Ratowniczych MKG do Nepalu po tamtejszym trzęsieniu ziemi.
  • Kimberly Ivany - stażystka z Kanady, która u nas była przez trzy miesiące, bezpiecznie wróciła do domu po wykonaniu fantastycznej pracy uaktualniając stronę internetową MKSS.
  • We wrześniu powitaliśmy dwóch nowych stażystów: Luka Cozens z Terytorium Zjednoczonego Królestwa i Republiki Irlandii; Roba Docter z Terytorium Zachodnich Stanów Zjednoczonych. Niestety naszej trzeciej stażystce Pauline z Indii odmówiono wizy. Wraz z Terytorium Wschodnich Stanów Zjednoczonych badamy co możemy jeszcze z tym zrobić.
  • Szef Sztabu Generalnego wyznaczył Grupę Zadaniową Przeciwko Handlowi Ludźmi, której przewodniczy Ppłk. Eirwen Pallant, Zastępca Dyrektora MKSS. Pierwsze spotkanie odbyło się w lipcu. Skala problemu handlu ludźmi jest gigantyczna i trzeba wiele zrobić.    

Wróć