#UpForJustice maj 2016

Prośby modlitewne

Witaj w majowym wydaniu #UpForJustice – co miesięcznym biuletynie informacyjnym i modlitewnym Międzynarodowej Komisji Sprawiedliwości Społecznej (MKSS), z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone.

Dalej skupiamy się Celach Zrównoważonego Rozwoju (CZR) i używamy ich jako podkładki do modlitwy i refleksji.  Jest 17 celów, które zatwierdziło 193 członków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu 2015. CZR będą kształtowały agendy rozwoju we wszystkich krajach do 2030. Przeczytaj więcej o CZR odwiedzając stronę:www.salvationarmy.org/isjc/isjcun.

W tym miesiącu Robert Docter, stażysta w MKSS z Terytorium Zachodnich Stanów Zjednoczonych zastanowi się nad ósmym CZR – „Promować inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich ludzi”.

Dochód jest kluczową kwestią związaną z przetrwaniem. Pracujemy by móc sobie zapewnić podstawowe potrzeby, takie jak żywność, woda i schronienie. Pieniądze dają również możliwość, by oszczędzać, inwestować, pożyczać i handlować. Większość ludzi jest prawnie zobowiązanymi oddawać część swojego dochodu, w postaci podatków, państwu. Od ludzi wierzących oczekuje się, że będą oddawali część swojego dochodów również Bogu i na dobroczynność.

Jednakże prawie każdy chce mieć więcej. Urodziłem się i wychowałem w USA. Przyznaję się stałem się chciwy w bardzo młodym wieku. Zawsze męczyłem swoich rodziców o najnowszą zabawkę, taką jaką mieli moi koledzy. Ale to nie wystarczało, zawsze pojawiało się jeszcze coś czego chciałem. Jeden samochodzik zabawkowy nie jest tak dobry jak dwa! Niestety niełatwo jest nam wyrosnąć z naszych dziecinnych pragnień. Łatwo jest chcieć więcej i więcej – nie dla dobra ludzi, ale ze względu na to, że jesteśmy napędzani naszym egoizmem. Dochodząc do ekstremum, te samolubne ambicje prowadzą do korupcji, nielegalnego handlu, handlu ludźmi, eksploatacji środowiska naturalnego itd. Chciwość jest agresywna, zaraźliwa i powoduje niesprawiedliwość.

Ósmy CZR jest zobowiązaniem się liderów 193 państw, do upewnienia się, że wszyscy ludzie mają dostęp do godnej pracy i możliwość zrównoważonego wzrostu ekonomicznego. Chrześcijanie powinni wspierać ten cel. Praca i wzrost ekonomiczny są dobrymi rzeczami i darami od Boga.

Większość dzisiejszej światowej niesprawiedliwości jest zakorzenionej w nierównym dostępie do uczciwego, inkluzywnego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Zmusza to wielu ludzi do podejmowania niebezpiecznej pracy, która nie zapewnia wzrostu i bezpieczeństwa, czyli do handlu ludźmi, działalności przestępczej, nielegalnego handlu i pracy przymusowej.

Dwie poniższe statystyki podkreślają ten problem:

 1. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2015 ponad 204 miliony ludzi było bezrobotnymi.[1]
 2. W przybliżeniu połowa światowej populacji nadal żyje na równowartości około 2 dolarów amerykańskich na dzień. W zbyt wielu miejscach posiadanie pracy nie gwarantuje możliwości ucieczki od ubóstwa.[2]

8 CZR jest bardzo dobrze ubranym w słowa celem, który dotyka wielu aspektów, takich jak:

 • Wysiłki w kierunku utworzenia dobrych miejsc pracy
 • Zrównoważona produktywność ekonomiczna i innowacje technologiczne
 • Zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne
 • Zachęcanie do sprawiedliwych praktyk w bankowości i inwestycjach
 • Utworzenie większej liczby małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wprowadzenie przepisów, które zmniejszyłyby pracę przymusową, handel ludźmi, nielegalny handel i inną działalność przestępczą
 • Odpowiedzialne praktyki pieniężne.

Wiele problemów zostało ujętych w tym jednym CZR, ale taki wszystko obejmujący cel jest potrzebny, by zmniejszyć siłę chciwości w naszym dzisiejszym świecie.

Już od pierwszych rozdziałów księgi Genesis, Biblia instruuje nas o istotności mądrego zarządzania danymi nam zasobami. W ogrodzie Eden Bóg kazał Adamowi i Ewie „go uprawiać i strzec” (Genesis 2:15). W kwestii niesprawiedliwej polityki i przepisów, księga Izajasza rozdział 10 mówi: „Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące wyroki, aby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich mojego ludu” (wersety 1-2).

Armia Zbawienia odpowiada na te problemy w swoim Międzynarodowym Oświadczeniu o Postawie Wobec Korupcji (www.salvationarmy.org/isjc). Które zauważa, że:

 • Bóg karci wszystkich, którzy biorą udział w przekupstwie i niesprawiedliwie traktują ubogich (Izajasza 1:21-25)
 • Pan potępia tych, którzy bogacą się na nieszczerości i oszustwie (Micheasza 6:10-13)
 • By zwalczyć korupcję należy podjąć osobiste i wspólne działania. Armia Zbawienia będzie się starała umyślnie zwiększyć swoją transparentność, odpowiedzialność i dobre rozporządzanie zasobami. Armia Zbawienia w szczególności wymaga od swoich liderów, by byli przykładem i zachętą do jak największej odpowiedzialności i by odrzucali wszelkie formy korupcji.
 • Istniejąca polityka Armii Zbawienia, jej procedury, rozkazy i regulacje powinny być przestrzegane, by zapobiegać korupcji, przekupstwu, kumoterstwu i nepotyzmowi. Armia Zbawienia będzie regularnie ewaluowała swoje systemy, by się upewnić, że przestrzegane będą najwyższe standardy.
 • Armia Zbawienia będzie promowała środowiska wolne od korupcji, opierające się na takich wartościach jak: sprawiedliwość i miłosierdzie.[3]

Wiele celów zawartych w 8 CZR jest istotnymi w pracy Armii Zbawienia od najwcześniejszych lat. Generał William Booth miał zapał i pasję do zapewniania „godnej pracy dla wszystkich”. Takie podejście jest dalej kultywowane w dzisiejszych programach Armii Zbawienia, które rozwijają umiejętności zawodowe w wielu częściach świata, by dać kobietom i mężczyznom możliwość podszkolenia się. „Others: Trade for Hope” (na polski: Inni: Handel dla Nadziei) (formalna nazwa Sally Ann) jest bardzo dobrym przykładem inicjatywy wspierającej 8 CZR. „Others” jest przedsiębiorstwem, które generuje dochody, równowagę, jest przyjazne dla środowiska i wspiera lokalną gospodarkę. Ceni sobie sprawiedliwość, równość, sprawiedliwe wynagrodzenie, fair trade, zyskowność i otwartość.[4]

 

Tematy do modlitwy:

Rozmyślając nad 8 CZR, módlmy się o:

 • Tych, z całego świata, którzy nie mają dostępu do bezpiecznej i właściwej pracy. Wśród tej grupy znajdują się również bezdomni, ofiary handlu ludźmi i eksploatacji, te osoby które są poddawane pracy przymusowej – wszystkie te osoby, które cierpią z powodu ekonomicznej niesprawiedliwości.
 • Miliony ludzi, którzy z wielu powodów musieli opuścić swoje domy, np. przez wojnę, ubóstwo i klęskę żywiołową. Módlmy się o osoby, które starają się znaleźć rozwiązanie dla tego globalnego problemu.
 • Programy Armii Zbawienia z całego świata, które mają pomagać generować dochód i miejsca pracy, typu program „Others”.
 • Ciągłe działania Armii Zbawienia w kwestii zapobiegania handlowi ludźmi.
 • Ppłk. Eirwen i Deana Pallantów, którzy 10 i 11 maja będą nauczać w Międzynarodowym College’u.
 • Ppłk. Eirwen Pallant, jej podróż w pierwszym tygodniu maja do Cape Town w RPA na warsztaty z przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz podróż do tureckiego Stambułu od 21 do 24 maja na Światowy Szczyt Humanitarny.

Ppłk. Deana Pallanta, który będzie uczestniczył w Generalskiej Radzie Doradczej w Londynie od 22 do 24 maja.

Wróć