#UpForJustice: marzec 2016

Prośby modlitewne

Witaj w listopadowym wydaniu #UpForJustice – co miesięcznym biuletynie informacyjnym i modlitewnym Międzynarodowej Komisji Sprawiedliwości Społecznej (MKSS), z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone.

Dalej skupiamy się Celach Zrównoważonego Rozwoju (CZR) i używamy ich jako podkładki do modlitwy i refleksji.  Jest 17 celów, które zatwierdziło 193 członków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu 2015. CZR będą kształtowały agendy rozwoju we wszystkich krajach do 2030. Przeczytaj więcej o CZR odwiedzając stronę:www.salvationarmy.org/isjc/isjcun.

W poprzednim miesiącu skupiliśmy się na piątym CZR: „Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt”. W tym miesiącu Robert Docter z Terytorium Zachodnich Stanów Zjednoczonych przeprowadzi nas przez szósty CZE: „Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych” 

Sanitariat i woda, to są dwie podstawowe rzeczy, z którymi wszyscy codziennie majądo czynienia. Każdy człowiek korzysta z jakieś formy łazienki i konsumuje wodę, niezależnie od kultury, religii czy regionu geograficznego. Obie kwestie są niezbędne dla przetrwania, a tak łatwo jest je brać za coś pewnego. W świetle poniższych statystyk okazuje się, że dostęp do wody i sanitariatu jest luksusem:

  • Co najmniej 1,8 miliarda ludzi pobiera wodę pitną z zanieczyszczonych źródeł
  • Niedobór wody dotyka 40% światowej populacji, a przewiduje się, że ta liczba wzrośnie. Obecnie 1,7 miliarda ludzi żyje w dorzeczach, gdzie zużycie wody przekracza jej odnowienie.
  • 2,4 miliarda ludzi nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych, takich jak toalety i latryny.

Na świecie mamy przeróżne technologie i wystarczająco dużo wody, by zapewnić wszystkim czystą wodę. Jednakże czynniki ekonomiczne i środowiskowe sprawiają, że ponad miliard ludzi nie ma dostępu do wody. Dostęp do studni, rzek, filtracji i zbiorników czystej wody nie pozwala na zrównoważony rozwój. Susze i inne ekstremalne warunki pogodowe najczęściej dotykają najuboższych państw świata, co utrudnia właściwy rozwój dzieci, na które najbardziej wpływa brak czystej wody i sanitariatu. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych: „Każdego dnia prawie 1000 dzieci umiera a powodu chorób biegunkowych, którym można zapobiec, a które są związane z jakością wody i sanitariatu”.

Innymi kwestiami bezpośrednio powiązanymi z sanitariatem i wodą są: głód (ze względu na małe płody ziemi), niedożywienie, choroby, słaba sytuacja ekonomiczna i zanieczyszczenia. W miejscach, gdzie najbliższe ujście wody jest oddalone o wiele kilometrów, ludzie poświęcają swój czas, siły i bezpieczeństwo na podróż w celu pozyskania wody. Ogranicza to czas spędzony w szkole i przy płatnej pracy. Na obszarach objętych konfliktami podróż sprawia, że te osoby muszą się wystawiać na niebezpieczeństwo.

Najważniejsze pytanie pozostaje niezmienne: jak dostęp do wody i technologia mogą dotrzeć do tych, którzy tego potrzebują? Szósty CZR daje światu wskazówki, co do celów i inicjatyw jakich się powinien podjąć.

Należy wspomnieć o istotnym działaniu Armii Zbawienia, poprzez wodne i sanitarne programy m.in. w Angoli, Papui Nowej Gwinei, Sri Lance i Zambii. Wraz z innymi programami, stały się one modelem do dalszej pracy i zwiększenia dostępu do czystej wody i sanitariatu.

Niedawno czterej przedstawiciele MKSS wzięli udział wydarzeniu ONZ promującym „Światowy Dzień Toalet”, było ono zorganizowane przez UN-Water – agencję ONZ, która działa w obszarze problemów z wodą i sanitariatem. UN-Water współpracuje z rządami i innymi zainteresowanymi stronami, starając się zniwelować ten problem, który dotyczy jednej trzeciej światowej populacji. Wydarzenie starało się uświadomić społeczeństwu problem braku dostępu do wody i sanitariatu na świecie. Był to dzień działania i rzecznictwa, który miał na celu dotarcie do 2,4 miliarda ludzi, w szczególności kobiet i dzieci, które nie mają dobrego sanitariatu.

W piśmie woda jest związana ze zbawieniem i życiem wiecznym. Kiedy Jezus rozmawiał z kobietą przy studni w czwartym rozdziale Ew. Jana mówi o wodzie jako symbolu zbawienia. „Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.” (Ew Jana 4:13-14 – BW) Ludzie potrzebują czystej wody, która oczyszcza, odświeża, daje życie i jest esencjalna. Zbawienie przez Jezusa jest takie samo, daje ono życie wieczne. Szósty CZR przypomina światu o istotności dostępu wszystkich ludzi do wody i sanitariatu. Jest on również przypomnieniem o wodzie jaką zapewnia Jezus. Armia Zbawienia pragnie zapewniać na świecie oba typy wody i pragnie by więcej ludzi było zbawionych.

 

Poniżej znajdują się fragmenty Biblii, które mogą być pomocne przy refleksji nad wodą:

1.   Ew. Jana 4:1-26

„Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej: Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka; skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę.” (wersety 10-15)

2.   1 Jana 5:6-12

„On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze; a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.”

3.   Ezechiela 36:25

„I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was.”

4.   Izajasza 12:3

„I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia.”

 

Poniżej znajduje się lista tematów do modlitwy związanych z brakiem czystej wody i sanitariatu na świecie, wydarzeniami w MKSS i Pismem Świętem:

  • Nadchodząca komisja ONZ ds. Statusu Kobiet 14-26 marca. Przedstawiciele państw członkowskich, ONZ i organizacji pozarządowych zbiorą się razem przy temacie „Wzmocnienie kobiet i powiązanie ze zrównoważonym rozwojem”. Będzie to ważnym wydarzeniem nie tylko dla ONZ, ale również dla MKSS. Pamiętajcie w modlitwie o 14 Salwacjonistach uczestniczących w posiedzeniach.
  • Kontynuacja działań Armii Zbawienia przez programy wodne i sanitarne – dawanie możliwości rozwoju, stabilizacji i dalszych projektów zapewniających bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój i zbawienie.
  • Finanse na programy wodne i sanitarne oraz dalsze projekty na obszarach objętych suszą, konfliktami i klęskami żywiołowymi.
  • Osoby z całego świata nie mające dostępu do czystej wody i sanitariatu, żeby mogły zostać zaopatrzone duchowo i fizycznie. Niech Pan nad nimi czuwa, podczas gdy Armia Zbawienia stara się dotrzeć do tych społeczności.  

Wróć