Wielkanocne Przesłanie Generała Armii Zbawienia

“Złamanie mocy grzechu”

            Wielu chrześcijan z całego świata, wczesnego poranka wielkanocnego zbierze się na nabożeństwo rezurekcyjne, podczas którego zostanie ogłoszone: „On zmartwychwstał!”.

            Niedziela Wielkanocna jest dla nas wszystkich czasem wspaniałego świętowania! Przez zmartwychwstanie Chrystusa, Bóg złamał moc grzechu i uczynił nas wolnymi. Przez zmartwychwstanie Chrystusa, Bóg zapewnił nam wszystkim pewną wieczność.

            Refren pieśni Robin i Billa Wolaverów „Make his praise glorious” brzmi następująco: „Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie. Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twe dzieła! Chwała, cześć, moc i błogosławieństwo Panu! Chodź i razem wywyższajmy Pana.”

            Kiedy świętujemy chwałę zmartwychwstałego Chrystusa i to co On urzeczywistnia, nasze serca napełniają się dziękczynieniem i uwielbieniem, otrzymujemy nową perspektywę i poznanie odwiecznych celów Boga i Jego planu zbawienia świata.

            Dla wielu ludzi religia jest niczym więcej niż intelektualną filozofią, czymś w co angażujemy się tylko przy szczególnych okazjach. Przykre jest to, że nie ma to większego wpływu na to jak żyjemy i się zachowujemy.

            Smutne jest to, że bardzo łatwo się pomija istotę Świąt Wielkanocnych, które przecież mówią o mocy przemieniającej życie. Nie chodzi tu o filozofię czy religię, ale o osobistą relację z Bogiem, którą można nawiązać dzięki ofierze Jezusa na krzyżu!

            Pisząc do Kolosan Paweł mówi: „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.” (3:1-4 BW)

            Nasza relacja z Chrystusem i fakt, że On żyje w nas sprawiają, że patrzymy na świat z innej perspektywy. Chrystus stał się centrum naszego życia, co jest czymś o wiele większym niż samo uczestniczenie w rytuałach i dyscyplina duchowa.

            Nasze odmienne spojrzenie na świat do głębi przemienia sposób naszego myślenia i działania. W powyżej zacytowanym fragmencie Paweł daje bardzo praktyczne wskazówki, co do tego jak mają żyć ludzie, którzy się pojednali z Bogiem.

            Kiedy nasze duchowe oczy są szeroko otwarte, coraz lepiej rozumiemy odwieczne cele Boga i przez wiarę zaczynamy prawdziwie doświadczać tryumfu nad ciemnością i rozpaczą.

            Dzięki spojrzeniu wiary mamy lepsze poznanie i zrozumienie Bożego planu odkupienia dla świata, który odnajdujemy w przekazie Ewangelii: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.” (Ew. Jana 3:16-18)

            Przykre jest to, że dalej doświadczamy w tym świecie okresów smutku, utraty wiary i rozpaczy. Jednak dla chrześcijan to nie powinno być normą! Czasami tak jak Maria szukamy w niewłaściwym miejscu: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?” (Ew. Łukasza 24:5)

            Czy czasem nie jest tak, że szukamy Pana w miejscach, w których go nie ma? Wszyscy znamy to uczucie, kiedy jest się ociężałym, przygwożdżonym do ziemi przez zmartwienia i troskę. Nie zawsze pamiętamy o tym, że przecież Jezus jest faktycznie z nami!

            Jesteśmy lub powinniśmy być ludźmi, którzy głoszą Ewangelię zmartwychwstania. Sami jesteśmy ludźmi zmartwychwstania, ludźmi którzy doświadczyli przemiany życia po osobistym spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem. Jesteśmy ludźmi doświadczającymi mocy i obecności zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu! Jesteśmy w wygrywającej drużynie. Czy wierzysz w to?

            Mamy być ludźmi zwycięstwa, a nie rozpaczy. Śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie w poranek Wielkanocny sprawiły, że już na zawsze została złamana moc i dominacja grzechu. Zmartwychwstanie Chrystusa rozwiązało więzy śmierci i ciemności. Jest to prawdą w dzisiejszym świecie, niezależenie od tego co w nim widzimy i czego doświadczamy.

            Jesteśmy powołani do tego, by w codziennym życiu osobiście doświadczać mocy i zwycięstwa, jakie można znaleźć w zmartwychwstaniu. Podnieśmy nasze głowy i żyjmy jak ludzie, którzy codzienne doświadczają zwycięstwa, jakie zostało odniesione na Golgocie!

Generał Armii Zbawienia André Cox

Wróć