Armia Zbawienia zdecydowanie i całkowicie potępia korupcję

MIĘDZYNARODOWE OŚWIADCZENIE w sprawie KORUPCJI

Armia Zbawienia zdecydowanie i całkowicie potępia korupcję.

Armia Zbawienia jest świadoma i nie toleruje cierpienia, które poszczególne osoby, a także grupy i narody doświadczają z powodu korupcyjnych zachowań dokonywanych przez ludzi z pozycji władzy i tych, którym powierzono zarządzanie zasobami publicznymi i prywatnymi. Przyjmujemy odpowiedzialność za działania na rzecz zwalczania korupcji, zarówno indywidualnej, organizacyjnej i instytucjonalnej, w celu tworzenia bardziej sprawiedliwych warunków dla wszystkich.

Armia Zbawienia zobowiązuje się także do zapobiegania, rozpoznawania i wyeliminowania korupcji wewnętrznej.

Zatwierdzone przez Generała - listopad 2013.

INFORMACJE OGÓLNE

1 . KONTEKST

Korupcja może być zdefiniowana jako oferowanie, uzyskanie, przyjmowanie lub żądanie korzyści za pomocą środków nielegalnych, niemoralnych i / lub niezgodnych z zakresem odpowiedzialności pełnionej funkcji publicznej. Korupcja jest globalnym wyzwaniem, w różnym stopniu i na różne sposoby wpływającym na społeczeństwa całego świata.1

Korupcja jest pojęciem ogólnym, które obejmuje takie rzeczy jak przekupstwo, wymuszenia, kumoterstwo i nepotyzm. Może również przybrać formę utrudniania śledztwa. Korupcja może przybierać różne postacie - od niewielkich nadużyć i wpływów po systematyczne i wszechobecne, zinstytucjonalizowane przekupstwo. "Prowizje / opłaty agencyjne" mogą być eufemizmem dla innego rodzaju łapówki - kwoty, która jest wypłacana powyżej normy, jako opłata dla agenta, który z kolei używa jej w celu przekupienia niektórych osób lub urzędników dla ułatwia przyznania umowy albo innej przysługi.

Praktyki korupcyjne są zawsze niemoralne, ale często są także nielegalne.

Korupcja może być różnie interpretowana w zależności od kontekstu kulturowego. Na przykład prezenty oferowane przed, podczas i po pewnej transakcji handlowej uważa się w niektórych kulturach za łapówkę lub bezprawny nacisk (zachęta) na usługodawcę do podjęcia decyzji na korzyść klienta. W innym kontekście kulturowym, takie same prezenty mogą być dopuszczalne, a nawet oczekiwane. "Formalne i nieformalne zasady są ze sobą sprzeczne tam, gdzie istnieje systemowa korupcja.”2

Korupcja podkopuje istotę dobrego zarządzania i przepisów prawa, prowadzi do łamania praw człowieka, zakłóca rynek i obniża jakość życia. Jest to kluczowy element w ramach wydajności gospodarczej i główna przeszkoda w rozwoju a także działaniach zmniejszających ubóstwo.3 Korupcja w nieproporcjonalny sposób dotyka biednych na skutek przekierowania na inne cele środków przeznaczonych na rozwój, zniechęcania do inwestycji i pomocy zagranicznej na rozwój państwa, osłabiania zdolności rządu do świadczenia podstawowych usług, i ogólnie przez karmienie nierówności i niesprawiedliwości.

Korupcja jest sprzeczna z założeniami sprawiedliwości, godności ludzkiej, empatii z potrzebującymi i z duchem zarządzania. Zaburza poczucie pewności siebie, zaufanie i charakter moralny człowieka. Stawia w niekorzystnej sytuacji tych, którzy nie mają środków na opłacenie łask. Korupcja niszczy uczciwość wszystkich w nią zaangażowanych osób.

Chociaż dokładny wpływ korupcji jest trudny do oszacowania, to według raportu Transparency International więcej niż 1 na 4 ludzi na całym świecie w 2013 roku zapłacił łapówkę.4 Bank Światowy szacuje, że tylko z powodu łapówek traci co roku 1 bilion $.5

2 . ZASADY, TŁO BIBLIJNE I TEOLOGICZNE

Korupcja jest sprzeczna z zasadami gospodarowania i wartościami moralnymi, jaki zalecane są w Biblii.

Bóg ustanawia zarządzanie

Ludzie już od początku zostali powołani przez Boga aby dbali o powierzone zasoby i używali ich mądrze (Rodzaju 2,15). Jezus wzywa nas, byśmy byli wiernymi i mądrymi szafarzami (Łk 12,42-48 ).

Pan oczekuje sprawiedliwości

Pan wymaga od nas, abyśmy postępowali sprawiedliwie, miłowali życzliwość i pokornie chodzili z Nim (Micheasza 6,08). Bóg potępia tych, którzy "ogłaszają bezbożne prawa, i ustanawiają przepisy krzywdzące. Biada tym co uciśnionych nie bronią i pozbawiają praw ubogich mego ludu a wdowy –czynią swoim łupem i ograbiają sieroty". (Izajasz 10,1-2, patrz także Ks. Powtórzonego Prawa 24,17).

W Nowym Testamencie, pierwsi chrześcijanie praktykowali model wspólnoty działającej na prawach miłości i sprawiedliwości, jaki Bóg zamierzył dla ludzi (Dz. Ap. 4,32-35).

Zarządzanie obejmuje władzę, odpowiedzialność i rozliczalność

Bożym zamiarem jest, aby wszyscy ludzie brali odpowiedzialność za swoje działania.

„Zgodnie z przekonaniem biblijnym, moc i władza są zawsze aleją dla służby i odpowiedzialnego zarządzania. To zarządzanie polega rozliczaniu, uczciwości i wzajemnej kontroli władzy.”6

Uczciwość wymaga przejrzystości

Podczas gdy korupcja jest często ukryta, Bóg wzywa nas do życia w świetle i przejrzystości naszych działań (Jana 3,20-21).

Bóg broni sprawy ludzi ubogich i zepchniętych na margines

Bóg karze tych, którzy angażują się w przekupstwo i niesprawiedliwie traktują ubogich (Iz 1,21-25). Pan potępia tych, którzy wzbogacają się dzięki nieuczciwości i oszustwu (Mich. 6,10 -13) .

Bóg ostrzega przed chciwością i pogonią za bogactwem

Fałszywy idol pieniędzy jest korzeniem korupcji (1 Tym. 6,9-10, Łk 12,15). W ew. Mateusza 23,16-25 Jezus demaskuje oszustwo faryzeuszy, których celem jest przede wszystkim bogactwo wniesione do świątyni, a nie duchowy aspekt świątyni.

Bóg wzywa nas do świętości osobistej i zbiorowej

Bóg wzywa nas do życia w świętości, zarówno osobiście, jak i zbiorowo. Odrzucenie korupcji jest ważnym elementem świętości (Ps 15 ).

Jezus nie miał udziału w korupcji

Ukrzyżowanie Jezusa było wynikiem korupcji politycznej i religijnej. Jego przykład może inspirować ludzi jakie oni mogą ponosić koszty uczniostwa w opozycji wobec korupcji.

3 . PRAKTYCZNE DZIAŁANIA

 1. W celu przeciwdziałania korupcji, konieczne są zarówno indywidualne, jak i zbiorowe działania. Armia Zbawienia będzie działała umyślnie w celu zwiększenia przejrzystości, odpowiedzialności i polepszenia zarządzania w swojej organizacji. Armia Zbawienia szczególnie wymaga od swoich przywódców by dawali dobry przykład i zachęca do najwyższego poziomu odpowiedzialności oraz odrzucenia wszelkich form korupcji.

 2. Istniejąca polityka Armii Zbawienia, procedury, polecenia i przepisy muszą być przestrzegane, aby zapobiegać korupcji, przekupstwu, kumoterstwu i nepotyzmowi. Armia Zbawienia będzie regularnie kontrolować swoje systemy, aby upewnić się czy najwyższe standardy są przestrzegane.

 3. Armia Zbawienia będzie promować środowiska, które są wolne od korupcji i mocno oparte na wartościach sprawiedliwości i miłosierdzia.

 4. Armia Zbawienia nie będzie świadomie przyjmować żadnych darowizn pochodzących z aktów korupcyjnych.

 5. Armia Zbawienia ma na celu podniesienie świadomości społecznej nt. Korupcji.

 6. Armia Zbawienia wzywa wszystkich ustawodawców władz lokalnych, krajowych i międzynarodowych do tworzenia praw i mechanizmów wykonawczych, które będą hamować korupcję.

 7. Armia Zbawienia jest gotowa do współpracy z legalnymi organizacjami, które mają wolę ujawniać korupcję i uwalniać od niej społeczeństwa.

 8. Armia Zbawienia, szkoląc swoich oficerów, żołnierzy, pracowników i inne osoby uczestniczące w naszych programach, będzie miała na celu doprowadzenie ich do zrozumienia niebezpieczeństwa i podstępnego charakteru korupcji. Przykładem praktycznych reakcji może być konkretne nauczanie w szkołach i na młodzieżowych obozach szkoleniowych Armii Zbawienia, celem podniesienia świadomości o destrukcyjnej naturze korupcji i zachęcanie do walki z nią. Inne możliwe sposoby walki z korupcją możliwe będą poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych, radia, talk show i grup kościelnych.

 9. Armia Zbawienia będzie zachęcać salwacjonistów, by wykorzystywali każdą możliwą okazję do potępienia korupcji i jej zwalczenia. Będziemy wspierać ludzi, którzy ujawnią korupcję.

Przypisy

 • [1] Transparency International’s annual Corruption Perceptions Index gives a good overview of global perceptions and iterations of corruption.
 • [2] The World Bank (1997): Helping Countries Combat Corruption – The Role of the World Bank, p11.
 • [3] United Nations Convention Against Corruption (2003).
 • [4] Hardoon & Heinrich (2013), Global Corruption Barometer 2013, p10.
 • [5] The World Bank, ‘Six Questions on the Cost of Corruption’.
 • [6] Christoph Stückelberger, Continue Fighting Corruption: Experiences and Tasks of Churches and Development Agencies, p38.

LITERATURA i propozycje dalszych lektur

Poglądy wyrażone w powyższym oświadczeniu stanowią oficjalne stanowisko Armii Zbawienia w sprawie omawianego problemu, i nie mogą być zmienione lub dostosowane w inny sposób bez pisemnej zgody Międzynarodowej Kwatery Głównej.

Wróć